Miljöpolicy

Miljöpolicy

A-Bas arbetar för att skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärda eventuella brister och kontrollera åtgärderna.

A-Bas följer gällande miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av. Vi håller oss uppdaterade vad gäller nya lagar och regler.

A-Bas åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning och hitta nya mer miljövänliga alternativ. Vi strävar också efter att använda så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljömärkta alternativ vid inköp där så är möjligt.

A-Bas skall öka kunskapen och medvetenheten hos våra anställda genom att utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.

A-Bas återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
_____________________________________
VD Marjut Mansouri